jawa java meguru marang alam


Kula wastani kanti irah irahan meguru marang alam punika panci
anggenipun pados hikmah saking alam sakkiwa tengen wonten pundi anggen kita dumunung. Punika kawula serat amargi arikala pinanggih kanca kanca ingkang saget kawastanan nggadhahi ngilmu hikmah, maringi pitutur bilih nglakoni gesang punika saget niru utawi nyonto pinten tingkah sarta “ proses” gesangipun kayawan lan tetaneman. Contonipun mekaten: Kae contonen lelakone uripe uler dadi kupu.Ules sing wujude nggilani, gaweane mangan thok malah isa dadi ama tanduran banjur tapa brata tanpa mangan dadi enthung, sakbanjure rampung tapane dadi kupu kang endah kang disenengi sapa wae tur mangane milih madu. Lha punika saget dipun conto kang arupi lelakon. Kang sakawit mboten tepang mring kabecikan banjur tobat lan nglakoni marang kautaman banjur pindha kupu kang elok lan bisa mabur. Lan kathah conto conto ingkan saget dipun pendet ngenani alam punika. Kados “proses”dumadine upa wonten sendok kangge ningkataken raos syukur. Kadospundi mboten tumuju dumateng syukur mring nikmating Gusti bilih ngangen angen upo siji wonten sendok punika dawa kedadosanipun. Upa saking gabah kang tumemplek aning ulen pari kang mbutuhake lemah kanggo panggonan,kang mbutuhake rabuk lan banyu. Kamangka banyu kang kanggo nandur wae dawa lakone.Saka segara butuh srengenge kanggo ben dadi uap,butuh angin kanggo nekake nen ndaratan ben dadi udan kanggo mbanyoni sawah sing dibutuhke pari pari kang di proses butuh sambung raket liyane/ menungsa ben dadi upa. Mekaten kirang langkungipun nyuwung agungging pangaksami.

Iklan

>Ajining diri saka lathi ajining raga saka busana,agama agemaning diri


>Kalimat judul di atas sudah sering kita dengar tentunya.Coba kita
mengulang kembali bagaimana sesungguhnya"ajining diri saka lathi
ajining raga saka busana serta agama agemaning diri".AJI artinya
bermanfaat atau berguna,sedang DIRI artinya badan atau
pribadi/seseorang.sedang LATHI adalah bibir yang dimaksudkan
ucapan.Jadi"ajining diri saka lathi"dimaksudkan bahwa berharganya
seseorang itu berada pada apa apa yang ia ucapkan atau
disampaikan,atau bisa diartikan bahwa seseorang dihargai oleh orang
lain karena ucapan ucapannya.Di sini mencakup beberapa hal,misalnya
seseorang dihormati atau disegani oleh karena tutur katanya yang
sopan,santun serta mengesankan dia menghargai orang lain.Tentu dalam
pergaulan kita akan memberi sinyal balik bahwa dia menghormati kita
tentu kita merasa bahwa dia orang yang berbudi luhur,pastilah kita
juga hormat dan menghargainya.

Demikian juga bagi mereka yang berilmu tentu apa apa yang ia
keluarkan dari "lathinya"sesuatu yang bermanfaat dan berharga,tentu
sudah sepantasnya mereka dihargai atau "diajeni "karena ucapan ucapan
yang bermanfaat. Tidak ketinggalan kita ingat,bukankah dari ucapan
atau perilaku bahasa seseorang bisa menujukan dedikasi seseorang?

Kemudian"ajining raga saka busana"berharganya tubuh dari
busananya.Untuk ini semua orang tentulah tahu bagaimana sebaiknya
"ngadi busana"buat diri masing masing.Hal yang tentu juga
memakai"papan dan empan"/tempat dan menempatkan(Kalau soal mode me
mode pembaca lebih oke dari saya yang petani,hahaha,,bener lho ini).

Bagaimana jika"agemaning diri" itu adalah agama?Maksudnya agama itu
diumpamakan adalah pakaian seseorang.Maka ia akan merawat pakaian
dari segala yang merusaknya,menggunakan dalam setiap tata kehidupan
sesuai pakaian yang dipakai,mengenal detail demi detail pakainnya
sendiri serta ia benar benar menyatu dengan pakainnya,maka dalam
ajining raga saka busana ia adalah orang arif yang dihormati dan akan
keluar dari lathinya segala yang bermanfaat dan meninggalkan kesia
siaan/tidak berguna karena ia telah memakai dan menyatu degan
pakaiannya.

Demikian posting kali ini,maaf jika ada kekeliruan,itu semua karena
minimnya ilmu penulis,dan jika ingin menambahkan segala sesuatu saya
terima dengan senang hati.Hemm,,,kali ini nggak jawa nyel ya/gak cuman
basa jawa.

>jawa wae jroning uneg uneg


>Dunya semu/dunia maya punika pancen ngremenaken.Kadospundi mboten?

Manggen wonten satunggaling panggenan sampun ningali dunya utawi saget mangertos pawarta ingkang dipun kersaaken wonten ndalem namung pitungan kedeping netra.

Punapa malih sakmenika ingkang naminipun nge net mboten perlu ngadep komputer,lenggah wonten ngajeng layar komputer,ananging lumantar handphone ingkan wonten piranti web sampun saget ngubengi jagad Tiang saget nge net kalih mlampah,nitih becak,lan lintu lintunipun lan punika saget dipun tindakaken sakwedal wekdal lan panggenan sarta dening sinten kemawon kalebet lare lare lan remaja. Kadospundi mboten ngawatiraken menawi wonten jagat semu punika warni warni pawarta saget dipun panggihaken,kalebet bab ingkang sakmestinipun saru dipun khabaraken.Ing umpaminipun pornografi sarta pawarta ingkang isen isenipun ngajak ingkang mboten leres Kacarita situs pertemanan facebook;menawi facebookan punika rak kados nyenengake krana akeh kanca,ingkang sangking pundi kemawon lan saking kalangan menapa kemawon(mengasikkan) Nyerat status wonten facebook punika dados hak tiang ingkang gadhah akun,badhe nulis punapa kemawon saget lan mboten wonten sing ngalang alangi. Ananging menawi wonten status punika isen isenanipun padudon,enyek enyekan kelompok siji lan sijine utawi ngajak ajak dumateng margi utawi faham ingkang nyimpang kanti cara alus utawi terang terangan,kadospundi?Inggih menawi tiang sepuh mbokmenawi sampun nggadhah saringan kangge nolak ingkang mboten sakmesthinipun,nanging kadospundi mungguh putra putri kita ingkang taksih nggadahi jiwa ingkang gampang kegodha sarta taksih pados kasejaten diri? Kawula mboten saget paring pemanggih punapa punapa,namung saget ajak ajak dumateng diri pribadi,mangga pasang saringan dumateng kulawarga sarta namung saget nyerat panutup adicara pawarta satunggaling stasiun tv”WASPADALAH WASPADALAH”lan iklan liwat TUTUL NENG KENE.sembahnuwun

>jawa wae-jawa saja-the java/unen unen unen


>Wonten unen unen "sapa sing nandur bakale ngunduh".Punika sejatosipun
sanepa pitutur dumateng kita ingkang mengku pangajap
ngemutaken.Tegesipun"sapa sing nandur bakale ngunduh"apa sing
ditandur?Inggih punika nandur pakarti utawi tumindak,lan apa sing
diundhuh?Inggih punika arupi piwales ingkang dipun tampi saksampunipun
nindakaaken pakarti kalawau.Jlentrehipun"sapa sing nandur pakarti
becik bakal nampa piwales kang becik uga lan kosokbaline sapa sing
nandur pakarti ala bakal nampa piwales ala uga".Pramila wonten ugi
unen unen"ngundhuh wohing pakarti",ingkang ateges nampi piwales
pakarti utawi tumindak ingkang rumiyin natos dipun tindakaken,punika
pakulinanipun dipun patrapaken wonten pakarti ingkang
awon.Contonipun:wonten tiang gerah ingkang boten sakmestinipun,lara
raiso ngapa ngapa dadi kembang amben,ndilalah ana sing rasan
rasan"wong kuwi ngunduh wohing pakarti,krana jaman semana tumindake
ora bener,gawene mo lima."-mekaten sedherek sembahnuwun
kawigatosanipun.

-sapa nandur bakale ngunduh/siapa menanam akan menuai.

-Ngundhuh wohing pakarti/memetik buah perbuatan

>jawa wae-jawa saja-the java/budi luhur:tepa selira


>-Ing dalem sesrawungan kita mireng ingkang namipun"TEPA SELIRA".Punapa
punika "tepa selira?"mangga kita wedhar.

-TEPA SELIRA,punika saking tembung TEPA ingkang ateges tepak,pas lan
SALIRA ingkang ateges badan,awak utawi diri pribadi.Dados tepa selira
punika ateges nepakke awak ,ngepaske awak saget ugi ngumpamakne awake
dhewe.Umpanipun mekaten"wonten tiang nguda rasa/rasan rasan lajeng
dipun wangsuli kalih tiang ingkang dipun ajak rasan rasan."alah mbok
ditepakne awake dhewe".Punika ateges tepa selira ingkang maksudipun
nyawang awake dhewe/koreksi diri sendiri.Lajeng malih wonten tepa
selira punika dipun patrapaken minangka andum rasa/tenggang rasa
dumateng sesami.Dados menawi wonten tetembungan:"wong kok ra nduwe
tepa selira",punika ateges tiang ingkang mboten gadhah andum
rasa/tenggang rasa

//Di dalam pergaulan kita mendengar TEPA SELIRA(Jawa) apa maksudnya
coba kita kupas.

-TEPA SELIRA dari kata TEPA yang artinya tepak,pas dan SELIRA artinya
badan atau diri jadi tepa selira itu dimaksud mampu mengepaskan diri
atau menempatkan diri yang lebih luwes ditempatkan pada tenggang
rasa.Tapi ada juga tepa selira ini dimaksuk untuk mengoreksi diri
sendiri.Misalnya ada orang "ngegosip"kemudian diingatkan oleh orang
yang diajak ngegosip"alah mbok yo ditepakne awake dhewe/alah mbok ya
dipaskan dirinya sendiri"ini maksudnya koreksilah diri
sendiri.Kemudian jika dalam pergaulan ada yang bilang"uwong kok gak
duwe tepa selira"maksudnya orang kok gak punya tenggang rasa.Mekaten
sembahnuwun.(Dikupas cak Soekir diTUTUL MRIKI)

>jawa wae-jawa saja-the java/Unen-unen


>-sedherek,wonten ing salebetipun sesrawungan kita kathah manggihaken
lelampahan ingkang dumados,ing antawisipun tumindak ingkang mboten
piguna inggih punika padudön,engkel engkelan nanging trimah bab
ingkang sepele lan mboten migunani,rebutan menang anggenipun sami
padudon utawi engkel engkelan,punika wonten unen unen dipun
wastani"REBUT BALUNG TANPA ISI",lha faedah apa rebutan balung tanpa
daging?Wis rausah eyel eyelan sing tanpa guna luwih becik "Rukun agawe
santosa,tinimbang congkrah agawe bubrah"

-REBUT BALUNG TANPA ISI-berebut tulang tanpa isi,perdebatan hanya
masalah sepele tanpa manfaat,bisa juga debat kusir,hanya memperebutkan
menang debat saja